• Linkedin
  • @itshukuk
  • itshukuk
  • @itshukuk
  • itshukuk

Hukuk; bizim için yalnızca bir meslek değil, ulaşılması gereken bir idealdir

GÜNCEL YAYINLAR

Giriş

Hasta hakları genel olarak kişi ile sağlık kuruluşları arasındaki ilişkileri düzenlemek üzere tarafların uymakla zorunlu oldukları esas ve kurallardır. Sağlıklı olmak insanların doğuştan kazandıkları vazgeçilmez haklarındandır. Kişi diğer haklarından yararlanabilmesi için sağlıklı olmak durumundadır. Bu sebeple sağlıklı yaşam hakkının güvence altına alınması gerekliliği ortaya çık...

17.09.2016

Ticari davanın sınırları ilk olarak Mülga Ticaret Kanununda çizilmiştir. 1926 tarihli Ticaret Kanunda hangi davaların ticari olacağı noktasında bir hüküm veya sınır belirlenmemiş ancak bu sınır ilk defa  Mülga Ticaret Kanunu ile gündeme gelmiştir. Nitekim, Mülga Ticaret Kanununun 4. maddesinin hükümet gerekçesinde “... maddi hukukun tatbiki bakımından ticari işler kavramına giren bütün...

17.09.2016

Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulü Hakkında Kanun (AMKYUHK)  ile anayasa yargısında Türkiye’de ilk defa olmak üzere bazı şartlar çerçevesinde Anayasa Mahkemesi (AYM) nezdinde bireysel başvuru hakkı tanınmıştır. Çalışmamızda bireysel başvuru sonucunda AYM tarafından verilen ihlal kararları neticesinde  AMKYUHK’nun 50. Maddesinin 2. Fıkrası hükmü kapsamında...

17.09.2016

Kural olarak Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından verilen kararlar kesin ve bağlayıcı olmalarına rağmen İsviçre Uluslararası Özel Hukuk Kanunu (İUAÖHK) madde 190’da uluslararası tahkim kararlarına karşı sınırlı sayıda 5 sebepten dolayı İsviçre Federal Mahkemesine (İFM) başvurulabileceği hüküm altına alınmıştır.

Ancak İUAÖHK ilgili maddelerine bakıldığında temyiz incelemes...

17.09.2016

YARGITAY 9.Hukuk Dairesi, Esas:  2013/8736, Karar: 2014/3188, Karar Tarihi: 04.02.2014

ÖZET: İşe iade yükümlülüğü alt işveren üzerindedir. Buna göre davacının alt işverende işe iadesine karar verilmesi gerekir.

"... Davacı vekili davacının iş sözleşmesinin haklı ve geçerli neden bulunmaksızın feshedildiğini belirterek işe iadesini istemiştir.

Davalı Devlet Hava Meydanl...

Sonraki >

Please reload