YAYINLAR

Bugün küresel sorun haline gelen Covid-19 salgınıyla beraber ilan edilen pandemi beraberinde birçok hukuki mesele gündeme getirmiştir. Bunlardan bir tanesi kira sözleşmerleriyle ilgili meselelerdir. Covid-19 salgını ile beraber kira sözleşmelerinin tarafları kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanmakla beraber sorunlar gündeme gelmektedir.

Bu yazımızda, Türk Borçlar Kanun’unda düzenlenen hükümleri ve Yargıtay’ın benzer durumlardaki kararları da dikkate alınarak Covid-19’un kira sözleşmelerine etkisini ele alacağız.

1. KİRALANANIN SONRADAN AYIPLI HALE GELMESİNDEN SORUMLULUK (TBK M. 305 vd.) ve OLAĞANÜSTÜ FESİH (TBK M. 331)

Türk Borçlar Kanun’u madde 301’e göre kiraya verenin borcu, kirala...

Sermaye şirketlerinde kâr payının dağıtım biçimine ilişkin düzenlemeler, Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen usul ve esaslara göre yapılmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde Koronavirüs Salgınına Karşı Acil Durum Önlemleri kapsamında  “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na şirketlerin kâr dağıtımına ilişkin süre ve miktar bakımından sınırlama getiren Geçici Madde 13 hükmü kanunlaşmıştı. Buna göre sermaye şirketlerinde;

i. 30.9.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir,

ii. Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez,

iii. Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı...

14.04.2020

Son dönemlerde özel hastanelerin tedavi masraflarına ilişkin ücretlendirme politikaları dikkat çekmekte olup hasta ve hasta yakınları, özel hastanelerin fahiş fiyat uygulamalarından yakınmaktadırlar. Özel hastaneler, sağladığı hizmetlerin karşılığında hastalardan fark ücreti olarak da bilinen ilave ücret tahsil etmektedir. İlave ücret, vakıf üniversiteleri dâhil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen sağlık hizmetine istinaden Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ücretin dışında doğrudan sağlık hizmeti alan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden alınabilen ücrettir. Özel hastaneler tarafından alınan ilave ücretin detayları 24.3.2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî G...

Giriş

Hasta hakları genel olarak kişi ile sağlık kuruluşları arasındaki ilişkileri düzenlemek üzere tarafların uymakla zorunlu oldukları esas ve kurallardır. Sağlıklı olmak insanların doğuştan kazandıkları vazgeçilmez haklarındandır. Kişi diğer haklarından yararlanabilmesi için sağlıklı olmak durumundadır. Bu sebeple sağlıklı yaşam hakkının güvence altına alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır.[1] Sağlık hizmetlerinde ortaya çıkan sorunlar sebebiyle hem ulusal hem de uluslararası düzlemlerde hasta hakları konusunda çalışmalara gidilmiştir.

Hasta haklarının tarihsel gelişimi Amerika Birleşik Devletleri’nde 1970’li yılların başında mahkeme kararlarında ortaya çıkmıştır denilebilir. Şöyle ki, bu kararlarda...

11.04.2019

Giriş

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) 07.06.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü girmiştir. Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla düzenlenen Kanunla veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri, uyacakları usul ve esaslar ile veri sahiplerinin hakları belirlenmiştir.

Kişisel Veri 

Kişisel veri, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi”ifade eder.  Kanun hangi verilerin kişisel veri sayıldığını belirtmemekte; kişiyi tanımlayabilme kabiliyeti olan her verinin kişisel veri olduğunu kabul etmektedir.

Bu bağlamda, TCKN gibi...

17.09.2016

The general means of termination of an employment contract are the death of the employee, mutual consent of the parties and the expiration of the specified duration of an employment contract concluded for a definite period.

An employment contract may also be unilaterally terminated when employees are dismissed or when they resign. There are two types of unilateral termination, termination with a term of notice when the employment contract is for an indefinite period or termination for a just cause when the employment contract is for a definite or indefinite period. In any case, under the Labour Law, a notification of termination is required. All notifications must be made in written form and a receipt...

17.09.2016

Inheritance/succession law deals with the passage of a person’s property rights at his/her death.

It is a generally accepted rule that, in the absence of an express provision made by a deceased person, his estate will, by operation of law, go to his close relatives upon his death. Persons with such rights of inheritance are called heirs. A person is said to die “intestate” when he dies without making a will. In such case, the property of the deceased will be disposed of under the laws of descent (I).

Persons are free, however, by will or otherwise, to dispose of their property to persons other than their relatives, within the limits permitted by law. They may execute wills, by which they leave their pro...

17.09.2016

Ticari davanın sınırları ilk olarak Mülga Ticaret Kanununda çizilmiştir. 1926 tarihli Ticaret Kanunda hangi davaların ticari olacağı noktasında bir hüküm veya sınır belirlenmemiş ancak bu sınır ilk defa  Mülga Ticaret Kanunu ile gündeme gelmiştir. Nitekim, Mülga Ticaret Kanununun 4. maddesinin hükümet gerekçesinde “... maddi hukukun tatbiki bakımından ticari işler kavramına giren bütün meseleler değil, yalnız mahiyet ve bünyesi itibari ile yargıcın özel bir ihtisasına ihtiyaç gösteren meseleler ticari dava olarak vasıflandırılmıştır” denmek suretiyle bu sınır belirlenmiştir.

Yürürlükteki Ticaret Kanunu da aynı anlayışı devam ettirmiş, her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan dava...

17.09.2016

Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulü Hakkında Kanun (AMKYUHK)  ile anayasa yargısında Türkiye’de ilk defa olmak üzere bazı şartlar çerçevesinde Anayasa Mahkemesi (AYM) nezdinde bireysel başvuru hakkı tanınmıştır. Çalışmamızda bireysel başvuru sonucunda AYM tarafından verilen ihlal kararları neticesinde  AMKYUHK’nun 50. Maddesinin 2. Fıkrası hükmü kapsamındaki “yeniden yargılama” kurumunun diğer usul kanunlarındaki yeniden yargılama kurumu ile bağlantısı, benzerliği veya ayrı düştüğü noktalar ile ilgili değerlendirmeler yapılmaya çalışılacaktır.

Yeniden yargılama kurumu, üç ayrı usul kanunu Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK), Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) ve İdari Yargıla...

17.09.2016

Kural olarak Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından verilen kararlar kesin ve bağlayıcı olmalarına rağmen İsviçre Uluslararası Özel Hukuk Kanunu (İUAÖHK) madde 190’da uluslararası tahkim kararlarına karşı sınırlı sayıda 5 sebepten dolayı İsviçre Federal Mahkemesine (İFM) başvurulabileceği hüküm altına alınmıştır.

Ancak İUAÖHK ilgili maddelerine bakıldığında temyiz incelemesinin CAS tarafından verilen kararların esasına ilişkin olmadığı, daha çok bir nevi yerindelik denetimi yapıldığı görülecektir. Aynı zamanda ilgili maddede sayılan temyiz nedenleri açıklayıcı yada örnek teşkil edecek şekilde değil, bilakis sınırlı sayıda sayılmak suretiyle kaleme alınmıştır. Kısacası maddede sayılan gerek...

Please reload

  • Linkedin
  • @itshukuk
  • itshukuk
  • @itshukuk
  • itshukuk